KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA

 

GİRİŞ 

 

İNTERLAB LABORATUAR ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş (Bundan sonra İnterlab olarak anılacaktır.) olarak, bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki kuran diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem ve değer vermekteyiz.
Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık.
İnterlab ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine İnterlab tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması olasıdır. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin de öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.
İşbu Politika’da geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, İNTERLAB LABORATUAR ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş'yi ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ

 

Kişisel Veri Tanımı

 

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

 

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.
İnterlab olarak, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • İnterlab Tarafından İşlenen Veriler


İnterlab, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, nitelikleri itibariyle veri sahibine ilişkin daha hassas bilgileri ihtiva eder niteliktedir. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.

İnterlab tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile İnterlab arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler İnterlab tarafından işlenebilmektedir:
 

 • Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 • Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler; İnterlab ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

İnterlab, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 

 • İnterlab tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi
 • Müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması
 • İnterlab bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
 • İnterlab’a ait veya İnterlab tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
 • Mevzuatta veya İnterlab’ın kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması
 • İnterlab’ın veya İnterlab’ın proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması
 • Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Talep ve soruların cevaplanması
 • İnterlab’ın veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya İnterlab’ın birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnterlab’ın insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi
 • İnterlab’ın insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İnterlab’ın meşru menfaatlerinin korunması

Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

 

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile İnterlab arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

 

 • Şirket Grubu şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kurumu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler
 • İnterlab’ın yurt içi ve yurt dışında çalıştığı alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri
 • İnterlab’ın veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya İnterlab’ın birleşme, bölünme veya kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

İnterlab, kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şube, satış ofisleri ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.

İnterlab, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin Şirket Grubu’ndaki diğer grup şirketleri, İnterlab’ın projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, İnterlab, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu m.7 çerçevesinde İnterlab tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

 

KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde, İnterlab, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, İnterlab tarafından;

 

 • Şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir
 • Çalışanlardan ve İnterlab adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır
 • Kişisel verilerin şirket içinde ve dışında - güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmaktadır.
 • Kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uygunluğun belirli periyotlarda denetimi gerçekleştirilmekte ve sonuçlar düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır
 • Alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutulmakta ve ihtiyaç ve imkanlara göre mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır

KVK Kanunu Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politikanın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve (i) formun ıslak imzalı bir nüshasını Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad. No:189 Arnavutköy – İstanbul adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri veya (ii) formu info@interlab.com.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imzaları ile göndermeleri gereklidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilenler dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.

İnterlab veri sahiplerinden gelen talepleri, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelentaleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

 

Genel Çerez Politikası

 

İnterlab’a ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya İnterlab tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında,kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da İnterlab tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır.
Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

 

Çerez Türleri

 

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

 

Çerezlerin Kullanım Amaçları

 

İnterlab, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.Operasyonel amaçlı kullanımlar: İnterlab internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz.

 • Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar: İnterlab internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir
 • Performansa yönelik kullanımlar: İnterlab internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların İnterlab internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir
 • Reklam amaçlı kullanımlar: İnterlab’a veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

 

Çerezleri Reddetme ve Silme

 

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda İnterlab internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

 

Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

 

İnterlab internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve kurumun tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım ve destek alabilir. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

 

İnterlab internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin İnterlab’tan bağımsız olduğu ve İnterlab’ın üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

 

DEĞİŞİKLİKLER

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politika’nın güncel versiyonuna İnterlab internet sitesinden ulaşılabilir, Politika’da yapılabilecek değişiklikler İnterlab internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, İnterlab internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, İnterlab değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

 

EK-1

 

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU FORMU HAKKINDA

 

(“İnterlab”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu hazırlanmıştır. Formun doldurulması ile ilgili soru ve taleplerinizi mesai gün ve saatleri içerisinde +90 212 798 21 68 telefon numarasından bize iletebilirsiniz.

 

Veri Sahibinin Hakları

 

İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, www.interlab.com.tr adresinde yer alan İnterlab Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve İnterlab’ın veri işleme faaliyeti konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

 

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formu IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte doldurulmalıdır.

 • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad. No:189 Arnavutköy – İstanbul adresine mutlaka şahsen başvuru ile iletmeli veya
 • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad. No:189 Arnavutköy – İstanbul adresine mutlaka noter yoluyla tebliğ etmeli veya
 • Formu, info@interlab.com.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.

Veri Sahibine Dair Bilgiler

 

Dikkat ! Aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde belirtmeye özen göstermenizi rica ederiz.

İşbu Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

ÇEREZ POLİTİKASI

İNTERLAB ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İNTERLAB MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Hızlı Menü
Ürünler